8-сыныпқа арналған теориялық тур тапсырмаларының жауабы » Заман-білімдінікі
Тіркелу Кіру
Сайтқа кіру
Жарнама
» » » 8-сыныпқа арналған теориялық тур тапсырмаларының жауабы

8-сыныпқа арналған теориялық тур тапсырмаларының жауабы

12-01-2015, 00:24
Автор: bilimtime
Қарау саны: 2258
Пікірлер: 0
Версия для печати
«Шәкерім атындағы орта мектебі» КММ химия пәні


8-сыныпқа арналған теориялық тур тапсырмаларының жауабы

(Орындау уақыты 180 минут)

Массасы 2,1 г магний мен алюминийден тұратын қоспа тұз қышқылымен әрекеттескенде 2,24л (қ.ж.) сутек бөлінген. Бастапқы қоспаның құрамы қандай?


Шешуі:Мg+2HCL=MgCL2+H2

2AL+6HCL=2ALCL3+3H2

m Mg=X

m AL=2.1-X

V1H2=хл

V2H2=22,4-хл

Хг ул

Мg+2HCL=MgCL2+H2

24г 22,4л

22.4x

У= ——– =093x

24

2.1-x 22.4-yл

2AL+6HCL=2ALCL3+3H2

54 67,2л{67.2(2,1-х)=54(2,24-у)

{y=0.93

X=1.2 Mg

mAI=m(қоспа) –mMg=2.1-1.2=0.9г0.9

W AI = ————*100%=42.86%

2.1

1.2

W Cu = ————*100%=57.14%

2.1

Жауабы: 42.86% AI ; 57.14% CuТөмендегі өзгерісті орында,реакция типтерін жаз.
1 2 3 4 5 6

КCIО3 O2 H2O H2 HCI NaCI CI2

9

7

P2 O5 AICI3

8 10

Н3РО4 AI2 (SO4)32КCIО3= 2KCL+ 3O2 айырылу реакциясы
2Н2+О2= 2H2O қосылу реакциясы
2H2O=2Н2+О2 айырылу реакциясы
H2+ CI2=2HCI қосылу реакциясы
2Na+2HCI=2NaCI+ H2 орынбасу реакциясы
2NaCI+F2=2NaF+CI2 орынбасу реакциясы
4P+5 O2=2 P2 O5 қосылу реакциясы
P2 O5 +3 H2O=2 Н3РО4 қосылу реакциясы
6HCI+2AI =2AICI3+3 H2 орынбасу реакциясы
2AICI3 +H2SO4= AI2 (SO4)3 + HCI алмасу реакциясы


3. Массасы 4г кальцийді өртеу үшін қанша моль және қанша грамм О2 керек?
Шешуі:

4г xг

2 Са+ O2 =2CaO

80г 32г4г*32г

X=—————–=1.6г O2

80гM 1.6г

V=———-=———-=0.05моль

M 32г/моль

Жауабы: 0,05 моль; 1,6г5% ерітінді даярлау үшін 2 г қантты ерітетін судың массасы тең


Шешуі:mеріткіш=mерітінді – mеріген затmеріген зат

w = —————– *100%

mерітіндmеріген зат 2г

mерітінд= —————- *100% = ————– *100% =40г

w 5%mеріткіш=mерітінді – mеріген зат =40-2 =38гЖауабы: 38г еріткіш қажет.Күміс нитратының 136 мл (ρ= 1,25 г/мл) 10% – ды ерітіндісіне мыс салынды. Мыстың массасын есептеңіз.
Шешуі:

Берілгені: ‌ ‌

ω1(AgNO3) – 10%

V(AgNO3) – 136 мл

ρ – 1,25 г/мл

———————————

табу керек: m(Cu) – ?

Шешуі: Cu + 2AgNO3 = Cu(NO3)2 + 2Ag↓

m AgNO3 = ρ* V= 136 мл*1,25 г/мл=170г

mеріген зат

w = —————– *100%

mерітіндmеріт* w 10г*170

mеріген зат = —————- = ————– =17г

100% 100%Х г 17г 17*64

Cu + 2AgNO3 = Cu(NO3)2 + 2Ag↓ Х=——————-= 3,2г Cu

64г 340г 340

Жауабы: m(Cu) – 3,2гАуд ХО-2014

8-сыныпқа арналған тәжірибелік тур тапсырмаларының жауабы

(Орындау уақыты 120 минут)6 нөмірленген сынауыққы келесі заттардың ертінділері құйылған: азот қышқылы ; күкірт қышқылы; алюминий хлориді; калий корбанаты; барий нитраты және алюмюний сульфаты,.

Оптималь жоспар құрып және басқа заттарды пайдаланбай қай заттың ертіндісі құйылғаның аңықтандар. Сәйкес реакция теңдеулерін молекулалық және иондық түрде жазыңдар.НNO3 H2SO4 АІСІ3 K2CO3 Ba(NO3)2 AL2(SO4)3 Эффект
НNO3 Х


Х


Х —-


1 1

H2SO4 Х


Х


——
Х
11
1 1

AICI3 —– Х —– —– —- 1
K2CO3
—— Х —-
11
2 1

Ba(NO3)2
Х

—— Х 3
AL2(SO4)3 —–


Х Х —- Х 1
6*6=36

36-6=30

30/2=15

Кейбір реакция эффектілері қайталанып келеді. Сонда бізге көрініп тұрған нақты

эффекті 6 болды.

ALCL3+3HNO3=AL(NO3)3+3HCL
AL3++3CL-+3H+3NO3= AL(NO3)3 3H+3CL-

AL3+3NO3= AL(NO3)32. 2HNO3+K2CO3=CO2 +H2O+2KNO3
.2H+ + 2NO3-+2K+ + CO32-= CO2 +H2O+2K+ + 2NO3-

.2H++ CO32-= CO2 +H2O3.6HNO3+AL2(SO4)3=3H2SO4+2AL(NO3)3

6H+ + 6NO3-+2AL3++ 3SO42-=6H++ 3SO42-+2AL3+ + 6NO3-

ИОН АЛМАСУ РЕАКЦИЯСЫ ЖҮРМЕЙДІ.3H2SO4 + 2ALCL3=6HCL+AL2(SO4­)3
6H++3SO42- + 2AL3++6CL-=6H++6CL-+2AL3++3SO4­2-

ИОН АЛМАСУ РЕАКЦИЯСЫ ЖҮРМЕЙДІH2SO4 + K2CO3=CO2 +H2O+ K2 SO4
2H+ +SO42- +2 K+ +CO32-=CO2 +H2O+ 2K+ +SO42-

2H+ + CO32-=CO2 +H2O

H2SO4 + Ba(NO3)2 = BaSO4 +2HNO3
2H++SO42- + Ba2++ 2NO3- = BaSO4 +2H++2NO3-

Ba2++ SO42= BaSO4

2 ALCL3+3 K2CO3 = AL2(CO3)3 + 6KCI
2 AL3+ +6CI -+6K+ +3CO32- =2AL+3CO32- + 6K++6CI-

ИОН АЛМАСУ РЕАКЦИЯСЫ ЖҮРМЕЙДІ

2 AICI3 + 3Ba(NO3)2 = 2AL(NO3)3 + 3Ba CI2
2AI3++6CI- + 3Ba2++6NO3- = 2AI3++6NO3- + 3Ba2++6 CI-

ИОН АЛМАСУ РЕАКЦИЯСЫ ЖҮРМЕЙДІ

Ba(NO3)2 + K2CO3 = BaCO3 +2KNO3
Ba2++2NO3- + 2K+ +CO32- = BaCO3 +2K+ +2NO3-Ba2++ CO32= BaCO3

10. 3Ba(NO3)2 +AL2(SO4)3= 3 BaSO4 + 2AL(NO3)3
3Ba2+ +6NO3- +2AІ3++3SO42-= 3 BaSO4 + 2AІ3++6NO3-3 Ba2++ 3 SO42= 3BaSO4 ақ тұнба

3 K2CO3 + AL2(SO4)3= AL2(CO3)3 +3K2 SO4
6K+ +3CO32+ + 2AI3+ +3SO42- = 2AI3+ +3CO32- +6K+ +SO42-

ИОН АЛМАСУ РЕАКЦИЯСЫ ЖҮРМЕЙДІ«Шәкерім атындағы орта мектебі» КММ химия пәні

Ауд ХО-2014

9-сыныпқа арналған теориялық тур тапсырмаларының жауаптары.

(Орындау уақыты 180 минут)

Тотығу-тотықсыздану реакцияларын құрастыру және теңестіру керек.
а)СН4+О2 СО2+Н2О

б)AgNO3 Ag+NO2 +O2-4 +1 +4 -2 +1 -2

C H4+ 2O0 2 CO2 + 2H2O

C-4 -8 e C+4 4 2 тотығу,тотықсыздану

O 02 -4e 2O 02 1 тотықсыздану, тотығу

2AgNO3 2Ag+2NO2+O 02

2O2-2 -4 e O02 4 1 тотығу, тотықсыздану

Ag+1 Ag0 4 тотықсыздану, тотығу10г алюминий мен мыстан тұратын қоспа тұз қышқылымен әрекеттескенде 2,24л (қ.ж.) сутек бөлінген. Бастапқы қоспаның құрамы қандай?
Бер: Шешуі:

m (Al + Cu) =10 г 2Al+6HCl=2АICI3+3H2

Vm =22,4 г/ моль·3 моль=67,2 л Cu+HCI=

Vн2 =2,24 Аr АI=27*2=54

Табу керек: 2, 24

WАI=? X=——-=1.8

W Cu=? 67.2

Химиялық теңдеу бойынша есептер.
Лабораторияда азот қышқылын алу үшін 17г NaNO3 және 20 г H2 SO4 алынды.Түзілген HNO3-тің массасын тап.

Шешуі:

17г 20г Xг

2NаNO3+H2SO4=Nа2SO4+2HNO3

170 98 126

17г

V1NаNO3= ——=0.1моль

17020

V2 H2SO4 =———– = 0.2 моль

98

V1NаNO3< V2H2SO4

0.1моль<0.2моль17г NаNO3——- XгHNO3

170г NаN03—— 126HNO3

17г * 126г

X= ———– — =12г

170г

Жауабы:m HNO3=12г

Қосылыстың эмпирикалық және шынайы формуласын тап.
Құрамында 80% С және 20% Н бар қосылыстың формуласын тап.

Mr(Сх Ну )=30

Шешуі:

W

X:У= ———

Аr

\ 80%

X= ——- =6.6: 6.6=1*2=2

12

20

У= ——- -=20:6.6=3*2=6

1

Жауабы: Mr C2H6=30

Дегидратация реакциясына (катализатор қатысында) массасы 92 г этанол қатысты. Іс жүзіндегі шығымы 75 % болатын болса, этанолдан алынған этиленнің (қ.ж.) көлемі қандай?


Шешуі:

92г 75% xл

C2H5OH—— C2H4+H2O

46г 22.4лm іс-ж

Ŋ = ———* 100%

m теор

ŋ*mтеор 75%*92г

m іс-ж =——— -= ———– =1.67 г C2H5OH

100% 100%

1.67г C2H5OH —-Xл C2H4

46г C2H5OH—- 22.4л C2H4

1.67г*22.4л

X= ————— =0.81г C2H4

46г Жауабы: 081г C2H

ХО- 2014 мектепшілік 9-сыныпқа арналған

тәжіриебелік тур тапсырмаларының жауабы

(Орындауға уақыт 120 минут)5 нөмірленген сынауықта келесі заттардың 0,1 М ертінділері құйылған: тұз қышқылы, натрий сульфаты, калий корбанаты , барий хлориді, темір (ІІ) сульфаты тек осы заттарды пайдаланып, қай сынауыққа қай заттың ертіндісі құйылғаның аңықтаңыздар.

Анализ жасау жоспарын жасап, тиісті реакция теңдеулерін жазыңдар.

HCI Nа2SO4 K2CO3 BаCI2 FeSO4 Σ
HCI X —— X ——– 1
Nа2SO4 - X - Х 1
K2CO3 - X 1
2

BаCI2 Х X 3
FeSO4 - Х X 2


5*5=25

25-5=20

20/2=10

Кейбір реакция эффектілері қайталанып келеді. Сонда бізге көрініп тұрған нақты эффекті 5 болды.

2НCI + Na2SO4= H2SO4 +2NACI
2H- + 2CL- + 2Na+ + SO42-=2H + SO42 + 2CL- + 2Na+

ИОН АЛМАСУ РЕАКЦИЯСЫ ЖҮРМЕЙДІ2 . 2HCI + K2CO3 = H2O+CO2 + 2KCI

2H+ + 2CL- + 2K- + CO32-=2K- + 2CL- + CO2 + H2O

2H+ + CO32-= + CO2 + H2O

3 . 2HCI + 2FeSO44 = H2SO4 + FeCI2

2H- + 2CI- + Fe2- SO42- = 2H- + SO42- Fe2+ 2CI-

ИОН АЛМАСУ РЕАКЦИЯСЫ ЖҮРМЕЙДІ

4 . Na2SO4 + K2CO3 = Na2CO3 + K2SO4

2Na+ + SO42- + 2K + + CO32- = 2 Na+ + CO32- + 2K + + SO42-

ИОН АЛМАСУ РЕАКЦИЯСЫ ЖҮРМЕЙДІ

5 . Na2SO4 + BaCI2 = 2NaCI + BaSO4

2Na++SO4 2- + Ba2++2CI- = 2Na++2CI-+ BaSO4

Ba2++ SO42= BaSO4 ақ тұнба

K2CO3+ BaCI2= BaСO3 +2КСІ
2K++CO32-+ Ba2++2CI-= BaСO3 +2К++2СІ-

Ba2+++CO32-= BaСO3

K2CO3+ ҒеSO4= ҒеСO3 + K2SO4
2K++CO32-+ Ғе2++SO42- = ҒеСO3 + 2K++SO4

Ғе2+ ++CO32-= ҒеСO3

BaCI2+ ҒеSO4= BaSO4 +ҒеCI2
Ba2++2CI- + Ғе2++SO42= BaSO4 + Ғе2++ 2СІ-

Ba2++ SO42= BaSO4 ақ тұнба
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Мәләмет

Қонақтар тобыдағы қонақтар пікір қалдыра алмайды.